Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1.      Tilbud og ordrebekræftelse

For enhver ordre, der afgives til LYSTA A/S, gælder følgende almindelige salgs- og betalingsbetingelser uanset eventuelle afvigende bestemmelser  i den af køber afgivne ordre.

En skriftlig ordre, der er modtaget af LYSTA A/S, er bindende for køberen. En ordre er kun bindende for LYSTA A/S, når skriftlig bekræftelse foreligger.           

 

2..     Leveringssted

Leveringssted er ab fabrik, medmindre andet fremgår af ordrebekræf-telsen. Ønsker køber varen fremsendt, foregår forsendelsen på købers regning og risiko. Transportforsikring indgår ikke i købesummen og tegnes kun efter særlig anmodning fra køber herom.

 

3.      Leveringstid

Leveringstiden fastsættes ved aftalens indgåelse. Såfremt køber ikke særligt ved skriftlig aftale har betinget sig præcis levering, fraskriver LYSTA A/S sig ethvert ansvar for leveringens forsinkelse. Køber bærer ansvaret for varen, når denne fra leveringstidspunktet i leveringsklar stand henstår hos LYSTA A/S.

 

Køberen overtager risikoen for skade og forsinkelse, når varen har forladt LYSTA A/S, uanset om transporten af varen fra leveringsstedet foretages af LYSTA A/S eller andre.

 

4.      Force majeure

LYSTA A/S påtager sig ikke noget ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser  i henhold til accepterede ordre som følge af  force majeure, krig, uanset om erklæret eller ej, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning eller anden årsag, som er uden for LYSTA A/S’ kontrol og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen.

 

Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden et tidsrum svarende til hindringens varighed. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end tre måneder, skal LYSTA A/S dog være berettiget til at annullere købet, uden at dette skal anses for misligholdelse.

 

5.      Produktansvar

LYSTA A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller grov forsømmelse begået af LYSTA A/S eller andre, som LYSTA A/S har ansvaret for.

 

LYSTA A/S er ikke ansvarlig for skade på løsøre eller fast ejendom, som indtræder, mens varen er i køberens besiddelse, ligesom LYSTA A/S ej heller er ansvarlig for skade på produkter, som fremstilles af køberen, eller på produkter hvori varen indgår, medmindre skaden skyldes en særlig forvoldt fejl begået af LYSTA A/S eller andre, som LYSTA A/S bærer ansvaret for.

 

LYSTA A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab.

LYSTA A/S’ produkter må ikke reeksporteres til USA uden LYSTA A/S’ forudgående skriftlige tilladelse.

 

6.      Reklamation

LYSTA A/S indestår for kvalitet og forarbejdning af en leveret vare i 12 måneder efter salgsdato. I forbindelse med en garantisag er samtlige driftsstop- og leveringsomkostninger Lysta uvedkommende. Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager LYSTA A/S sig efter sit valg enten uden beregning for køberen at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af en ny tilsvarende vare til køberen ab fabrik på de nærværende salgs- og leveringsbetingelser og/eller for den pågældende leverance særligt aftalt vilkår, eller at yde køberen et afslag i prisen for varerne.

For brugt udstyr ydes normalt 6 måneders reklamationsret, med mindre andet er aftalt.

Ovennævnte er betinget af, at der straks og senest 20 dage efter, at den pågældende mangel er eller burde være konstateret, og i øvrigt ikke senere end et år fra fakturadatoen for den mangelfulde leverance, reklameres skriftligt ved anbefalet brev over for LYSTA A/S.

 

 

Ovennævnte er yderligere betinget af, at mangel skyldes fejl i materialer, forarbejdning eller fabrikation og ikke kan tillægges fejlagtig betjening,

oplagring, montering eller forsømmelse hos andre end LYSTA A/S eller manglende vedligeholdelse og/eller unormal slitage. I de tilfælde, hvor der efter det ovenstående vil kunne fremsættes krav mod LYSTA A/S  ud over, hvad der følger af LYSTA A/S’ garanti, f.eks. ophævelse, afslag, omkostninger og udgifter ved reparation, transport og erstatning, er LYSTA A/S uden ansvar; dog er LYSTA A/S ansvarlig for sine ansattes forsætlige skadegørende eller forsømmelige handlinger.

 

7.      Returvarer

         Varer tages kun retur efter særlig aftale med LYSTA A/S og under forudsætning af, at det sker inden for 3 uger efter fakturadato, at varen er ubrugt og uskadt, og at varen fortsat forefindes ubrudt i LYSTA A/S’ kvalitetsforsegling. Returneres varen med en ubrudt forsegling fradrages et beløb efter LYSTA A/S’ skøn.

 

8.      Priser                 

         LYSTA A/S forbeholder sig ret til at ændre sine priser uden varsel.

a)   Med de i underafsnit b) nævnte forbehold sker alt salg til de priser, der er bekendtgjort som gældende af LYSTA A/S på datoen for tilbudsgivelsen eller ordrebekræftelsen.

Med mindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen, er alle opgivne priser ab fabrik.

De opgivne priser er eksklusive emballage, merværdiafgift, told, samt alle andre afgifter, der er pålagt varen i Danmark eller i udlandet, hvis ikke andet udtrykkeligt er påført i LYSTA A/S’ ordrebekræftelse.

 

b)   De opgivne priser er undergivet stigning i lønninger, råmaterialer, transportomkostninger, importtold, indirekte skatter og/eller andre omkostninger, som indtræder efter tilbudsgivelsen eller ordre-bekræftelsen, men inden for fakturadatoen, og som har betydning for de samlede omkostninger for de leverede varer.

­

c)    Prisstigninger, som ikke begrundes i et eller flere af de under b) nævnte forhold, kan kun gennemføres, efter at der er givet varsel herom.

En ordre som er accepteret af LYSTA A/S, inden sådant varsel om prisstigninger er blevet givet, faktureres til de priser, der var gældende, inden meddelelsen om prisstigninger blev givet, med mindre andet følger af bestemmelserne i afsnit b) ovenfor.

 

         d)   Såfremt betaling sker i fremmed valuta, skal enhver forringelse i værdien af den pågældende valuta efter noteringen i København, som er indtruffet mellem ordrebekræftelsen og betalingsdagen, modsvares af en tilsvarende forhøjelse af det beløb, der skal betales.

 

         e)   Kunden dækker alle udgifter i forbindelse med betaling til eller igennem et andet end det af LYSTA A/S anviste pengeinstitut.

 

9.      Betaling

a)   Betaling sker i henhold til faktura.

Såfremt betaling ikke sker straks ved forfaldstid, svarer køber rente af den forsinkede betaling fra fakturadatoen med 1,25% pr. påbegyndt måned.

b)   Såfremt købesummen ikke betales i rette tid, forbeholder LYSTA A/S sig ret til at holde alle andre i ordre værende, endnu ikke effektuerede leverancer og/eller delleverancer tilbage samt hindre overgivelse af leverede varer og annullere tidligere afgivne tilbud, alt indtil køber har berigtiget alle restancer inklusive renter og omkostninger.

Uanset om andre betalingsvilkår tidligere måtte være aftalt med LYSTA A/S, er LYSTA A/S  i sådanne tilfælde berettiget til at gøre fremtidige leverancer betinget af kontant betaling eller for bestilte varer, der tilvirkes specielt til den pågældende køber, af forudbetaling.

 

10.    Anvendelig ret – værneting

Alle tvistigheder og uoverensstemmelser, som måtte udspringe af en købsaftale eller vedrører forståelsen af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal afgøres efter dansk rets almindelige regler.

 

Alle tvistigheder vedrørende købet afgøres af Sø- og Handelsretten i København.­­